Lähetä mielipiteesi ELY-keskukseen Circulation Oy:n YVA-selostuksesta
- Tässä sinulle ohjeita ja apua sen tekemiseen

Me olemme joukko lähialueen asukkaita sekä kaksi asukasyhdistystä. Vastustamme Circulation Oy:n massiivisen jätteen kaatopaikan rakentamista omille kotikulmillemme.

Olemme koonneet tähän sinua varten aineiston, jonka toivomme rohkaisevan ja helpottavan sinua ilmaisemaan oma mielipiteesi YVA-selostuksesta ELY-keskukselle. – Jokainen ELY-keskuksen saama mielipide hankkeesta on tärkeä. Mitä useampi lähettää sinne mielipiteensä, sitä vahvempana viranomaisille näyttäytyy asukkaiden vastustus.
- Lisätietoja Lahnus-Takkulan omakotiyhdistys Hannu Laakso p. 045 639 7886 ja Harjula-seura Paula Huhtala p. 050 524 9494.

Lähetä oma mielipiteesi viimeistään 4.10. postitse osoitteeseen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki. Voit lähettää mielipiteesi myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi. - Huom. voit tarvittaessa pyytää lisäaikaa oman mielipiteesi jättämiseen. Ota silloin yhteyttä ELY-keskuksen käsittelevään virkamieheen Asta Asikaiseen, puh. 029 502 9221.

Asian käsittelytunnus on UUDELY/6518/2016. - Laita tämä mielipiteesi viitteeksi, kun lähetät sen ELY-keskukseen.

 

Circulation Oy:n YVA-selostus on netissä osoitteessa https://www.ymparisto.fi/circulationnurmijarviYVA

- - - - - - - - - -

SEURAAVA TEKSTI ON VAPAASTI KÄYTETTÄVISSÄSI, KUN LAADIT OMAN MIELIPITEESI ELY-KESKUKSELLE:

(Huom. tekstiä päivitetty 30.8. klo 21.40 kohdassa Hankkeen vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen)

 

Hankkeen vaikutukset vesistöön

Circulation Oy:n hankkeella on kaikissa toteutusvaihtoehdoissa merkittäviä vaikutuksia Lepsämänjoen vesieliöstöön. Alueelle loppusijoitettavan jätebetonin määrä on 0,7 milj. tonnia  ̶  1,1 milj. tonnia. Sade- ja hulevedet huuhtoutuvat vuosien aikana edellä mainitun jätemassan läpi, ja vesistöön kulkeutuu väistämättä haitta-aineita, kuten nikkeliä, kadmiumia, lyijyä, elohopeaa sekä mahdollisesti asbestia. Kiintoainepitoisuudet, sameus sekä ravinnepitoisuudet mitä todennäköisimmin kohoavat pintavesissä. Alueesta muodostuu todennäköisesti kaatopaikka, ja siksi koko hanketta tulee käsitellä kaatopaikkana.

Hankealueen vedet laskevat Lepsämänjokeen, jonka virkistyskäyttö heikkenee joen rehevöityessä. Lepsämänjokilaakso on arvotettu Klaukkalan osayleiskaavassa paikalliseksi arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vesistössä on havaittu mm. suojeltua vuollejokisimpukkaa, saukkoja, taimenta.

Hankkeen vaikutukset luontoon

Hankkeella on merkittäviä ja peruuttamattomia vaikutuksia luontoon. Hanke kaikissa toteutusvaihtoehdoissa hävittää vesilain 2. luvun 11 § mukaisen arvokkaan pienveden, noron. Lisäksi kaikissa toteutusvaihtoehdoissa suunnittelualueelle sijoittuva todennäköinen liito-oravan kulkuyhteys häviää. Hankkeen sijoittuminen laajalle metsäiselle alueelle kaventaa osayleiskaavassa osoitettua viheryhteyttä. Suojavallit murskaavat oman painonsa takia pohjevesien normaalit virtauksen. Tällä on vaikutusta koko alueen vedensaantiin. Suojavallien suunniteltu jyrkkyys vaikuttaa epärealistiselta, mikä voi aiheuttaa maanvyörymien vaaraa.

Hankkeen vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan

Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia maankäyttöön ja maisemaan, etenkin suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, huomioiden alueen herkkyyden. Hankealueen rajanaapureina ovat Kivelän luonnonsuojelualue ja Espoon virkistysalue. 700 metrin etäisyydellä sijaitsee Nuuksion kansallispuisto. Alue rajautuu myös Lepsämänjokeen, joka on arvokas pintavesialue ja joka laskee valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokeen, jonka kalasto on Suomen mittakaavassa hyvin runsas. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Harjulanrannan virkistysalue. Lepsämänjoen jokilaakso sivujokineen on yksi merkittävistä luontokohteista Nurmijärvellä. Alueen viheryhteydet vaarantuvat merkittävästi, mikäli hanke toteutuu.

Hanke pilaa toteutuessaan maiseman lopullisesti. Se aiheuttaa taloudellisia menetyksiä Espoon kaupungille ja Nurmijärven kunnalle menetettyjen kaavoitusmahdollisuuksien myötä. Myös olemassa olevien asuntojen arvo laskee, mikä heikentää asukkaiden omaisuuden arvoa.

Hankkeen vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen

Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia lähiseudun liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen. Sekä rakentamisen että toiminnan aikana liikenneturvallisuus heikkenee niillä maanteillä, joita pitkin Circulation Oy:n hankealueelle liikennöidään raskailla ajoneuvoilla. Liikenneturvallisuus heikkenee mm. Klaukkalan keskustan alueella ja Lahnuksentiellä ja Kuonomäentiellä kauttaaltaan sekä Vihdintiellä. Suunnitellut liikennereitit ovat koululaisten koulureittejä. Lisäksi hankkeen toteutuminen pahentaa jo ennestään Nurmijärven alueen ruuhkaisimpia risteyksiä  Lahnuksentie-Klaukkalantie ja Kuonomäentie-Klaukkalantie ja lisää ruuhkia Klaukkala-moottoritie-Klaukkala sekä Lahnuksentie-Vihdintie-Lahnuksentie reiteillä. Selostuksessa esitetyt liikennemäärät ovat vanhentuneita. Liikennemäärämittaukset tulee tehdä uudelleen vastaamaan nykytilannetta, mikäli hankkeen suunnittelua jatketaan.

Hankkeen vaikutukset meluun

Hankkeella on vaikutuksia meluun mm. Ketunkorven, Lahnuksen, Aropellon, Harjulanrannan, Harjulan, Syrjälän ja Kuonomäentien varren alueilla sekä Kuonomäentien pohjoispuolelle suunnitellulla asuinalueella. Toteutuessaan hanke lisää huomattavasti melua ja pölyä em. alueilla, erityisesti Harjulanrannassa, jonne luontainen ilmavirtaus kulkee hankealueelta. Kallion louhinta ja murskaus aiheuttavat rakennusaikana runsaasti melua sekä pölyä. Toiminnan aikaiset merkittävimmät melulähteet ovat materiaalien murskaukset ja hankealueelle saapuvat ja sieltä lähtevät kuljetukset.

YVA-selostus on melusimulaatioiltaan olennaisesti puutteellinen. Selostuksen melusimulaatioista puuttuu maksimimelun simulaatio hankkeen aloitustilanteessa, jolloin ei ole olemassa meluvalleja ja jolloin kallion murskausta tehdään korkealla kalliolla. Sisämelu rakennuksissa on simuloimatta, samoin matalataajuinen melu eri taajuuskomponentteineen. Selostuksessa ei ole riittävästi arvioitu kokonaismelun vaikutusta ja vaikutusalueen laajuutta.

Alue on melulle erityisen herkkä, sillä hankealueen lähialueet ovat pientalovoittoisia, luonnonrauhaisia alueita. Lisäksi alueella sijaitsee jo valmiiksi Lahnuksen ampurata ja Encore Oy:n kuormalavojen käsittely- ja kierrätyslaitos ja alue kuuluu korkean lentomelun alueeseen. Vähäinenkin melunlisäys jo olemassa olevaan kuormitukseen murtaa alueen luonnonrauhan lopullisesti. Alueen asukkaat ovat jo aiemmin taistelleet säilyttääkseen alueen rauhallisuuden korkeimmassa hallinto-oikeudessa (ks. KHO muu päätös 550/2018). Tämä osaltaan korostaa sitä, että alueen rauhallisuudella on asukkaille suuri arvo.

Hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

Hankkeella on merkittäviä ja huomattavia vaikutuksia lähiseudun asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen. Koko Espoon pohjoisosa ja Nurmijärven eteläosat ovat rauhallisia, luonnonläheisiä, hiljaisia ja viihtyisiä alueita. Luonnonrauha ja luonnonläheisyys ovat monelle syitä, joiden takia alueelle on muutettu. Harjula, Harjulanranta ja Syrjälä ovat asemakaavoitettuja pientaloalueita, joiden asukasmäärä on reilut 3000. Harjula-Syrjälän alueella asuu paljon lapsiperheitä. Siellä on kolme alakoulua ja kolme päiväkotia sekä yksi esikoulu. Toteutuessaan hankkeen aiheuttamat seuraukset, kuten kokonaismelu, pöly, hajuhaitat, liikenteen turvattomuus ja lisääntyminen rikkoisivat näiden alueiden rauhan ja heikentäisivät viihtyvyyttä. Lisäksi hankealueelle jatkuvasti kulkeva raskas liikenne vaikuttaisi kielteisesti viihtyvyyteen.