Harjula Seuran Säännöt:


1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Harjula Seura.
Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärven kunta.

2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää kotipaikkansa asukkaita toimintaan turvallisen, viihtyisän ja monipuolisia palveluja tarjoavan sekä terveellisen ympäristön puolesta. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-edistää alueellista asukastoimintaa
-vaikuttaa asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan aikaansaamiseksi
-selvittää kaikkia asumiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä
-harjoittaa neuvontaa asumiseen liittyvien kysymysten parissa
-harjoittaa julkaisutoimintaa
-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä tekee sitoumuksia tarkoituksensa toteuttamiseksi

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä yhdistyksen kotipaikan asukas, ja kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja suorittaa vaaditun liittymismaksun.

4§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen tehtävänä on:
-käsitellä yhdistyksen toimintakertomus
-käsitellä tilikertomus ja vahvistaa tilinpäätös kuluneelta tilivuodelta
-käsitellä tilintarkastajien lausunto ja päättää vastuuvapauden myöntämisesti tili- ja vastuuvelvollisille
-käsitellä ja hyväksyä kuluvan vuoden talousarvioehdotus
-valita toimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
-valita toimikunnan muut varsinaiset ja varajäsenet
-valita kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet
-päättää yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta
-arvioida asunto-, ympäristö- ja aluepoliittinen tilanne, yhdistyksen tila sekä määrittää ja hyväksyä niistä aiheutavat yhdistyksen toimintaperiaatteet ja tehtävät
-käsitellä muut vuosikokoukselle esitetyt asiat

Yhdistyksen vuosikokoukset ja ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle toimikunta paikallisissa sanomalehdissä julkaistavilla lehti-ilmoituksilla, kirjallisin kutsuin ja pylväsilmoituksin. Vuosikokous ja ylimääräiset yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Toimikunnan kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljää (4) päivää ennen kokousta joillakin edellämainituilla tavoilla.

5§ Toimikunta
Yhdistyksen hallituksena toimivan toimikunnan valitsee yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtainen varajäsen.

Toimikunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä ottaa muut tarpeelliset toimihenkilöt palvelukseen ja asettaa avukseen tarpeelliset valiokunnat.

Toimikunta päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, jäsenmaksun kantotavasta sekä jäsenen vapauttamisesta jäsenmaksun suorittamisesta.

Toimikunta voi anomuksesta myöntää vapautusta jäsenmaksuista pitkällisen sairauden tai maasta muuton johdosta, mikäli poissaolo jatkuu yli vuoden.

Toimikunta valmistelee ja esittää talousarvion vuosikokouksen hyväksyttäväksi, johtaa ja huolehtii käytännön toimista yhdistyksen asioiden hoitamiseksi.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on kokouksessa paikalla.

6§ Talous
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut siihen liittyvät selvitykset ja asiakirjat on esitettävä tilintarkastajille kunkin vuoden helmikuun 15. päivään mennessä ja tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa saman helmikuun loppuun mennessä.

7§ Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat toimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa sekä yhdistyksen taloudenhoitoa koskevissa asioissa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä taloudenhoitajan kanssa.

8§ Sääntömuutokset
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tekemä päätös.

9§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden toisistaan vähintään yhden kuukauden väliajoin seuraavan kokouksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tekemä päätös. Yhdistyksen purkauduttua sen varat luovutetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastolla.

--------------------------------------------------

Harjula Seuran perustamiskokous
22.9.1979
, klo 15.00-18.30
Klaukkalan seurakuntatalo


Kokouksen avauksen suoritti Jorma Eklund toivottaen läsnäolevat tervetulleeksi Harjulan omakotialueen perustavaan asukasyhdistyksen kokoukseen.


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaija Eklund, sihteeriksi Erkki Leinonen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riitta Ahoniemi ja Juhani Simonen.


Kokouksen osanottajille oli ennakkoon jaettu kokouskutsu sekä ehdotus yhdistyksen säännöiksi. Hyväksyttiin ilmoitustapa ja menettely kokouksesta sekä siihen liittynyt ehdotus työjärjestykseksi pienin muutoksin.


Yhdistyksen perustamisesta piti Jorma Eklund alustuksen, jossa hän totesi yhdistyksen perustamiseen olevan monia tarpeita. Harjulan omakotilalueen liikunta ja- vapaa-ajan vieton sekä asumiseen liittyvien järjestelyjen olevan puutteelliset. Vain toimivan asukasyhdistyksen avulla on mahdollisuuksia saada rakentavia esityksiä eteenpäin päättävien tahojen tietoon. Kaksi yhteistä tilaisuutta ennen tätä kokousta olivat osoittaneet, että yhdistys tulisi mikäli mahdollista perustaa.


Käytiin yleiskeskustelu alustuksen johdosta. Siinä useiden puhujien taholta tuotiin esille lukuisin esimerkein yhdistystoiminnan tarpeellisuus ja kannatettiin alustuksessa esille tuotu ajatus asukasyhdistyksen perustamisesta.


Päätettiin yksimielisesti perustaa Harjulan omakotialueen asukasyhdistys.


Luettiin ehdotus yhdistyksen säännöiksi käyden niistä samalla kohta kohdalta yleiskeskustelu. Tehtiin keskustelun mukaan esille tulleet muutokset sääntöihin ja hyväksyttiin ne toimitettavaksi yhdistyksen käyttöön. Samalla tehtiin päätös, että mikäli kokous päättää yhdistyksen rekisteröinnistä yhdistysrekisteriin, voi tässä kokouksessa myöhemmin valittava toimikunta tehdä pieniä korjauksia, jotka eivät muuta itse asiaa siinä tapauksessa, että yhdistysrekisterin pitäjä ei hyväksy sääntöehdotusta sellaisenaan


Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Jorma Eklund ja varapuheenjohtajaksi Kalevi Pohjanheimo molemmat kotoisin Nurmijärven kunnan Klaukkalan Harjulan omakotialueelta.

Yhdistyksen toimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen): Ahoniemi Riitta (Ahoniemi Reijo), Etumäki Anneli (Tuominen Tuula), Hannula Linnea (Oksa Seija), Leinonen Erkki (Keinänen Irja), Ohlström Stig (Koskinen Kauko), Pölkki Mauno (Laitala Taisto), Simonen Juhani (Mäkinen Pentti) ja Taipalus Martti (Heino Alpo).

Todettiin, että toimikunta tulee valita vastaisuudessakin siten, että se tasapuolisesti edustaa omakotialueen eri alueita tie- ja maasto-olojen jakaessa aluetta.

Tehdyn ehdotuksen pohjalta käytiin vireä keskustelu yhdistyksen "käyttöön" valittavasta kylänvanhimmasta. Keskusteluissa tuli esille tälläisen henkilön tarpeellisuus eri tilanteissa juhlistamaan ja muodostamaan omaleimaisen ilmeen perustettavalle asukasyhdistykselle. Kylänvanhin toimisi kokoovana ja neuvovana persoonana alueen asukkaiden parissa, asukasyhdistyksen toiminnassa ja erityisesti juhla- ja merkkipäivän kaltaisissa tilaisuuksissa.

Läsnäolleiden joukosta valittiin kylänvanhimmaksi Leo Viljanen ja Kauno Hokkanen.


Päätettiin vilkkaan keskustelun jälkeen, että yhdistykseen liittyviltä peritään liittymismaksu, jonka suuruus on 20 markkaa jäsentä kohden. Varsinainen jäsenmaksu ja sen suuruus määräytyy seuraavassa vuosikokouksessa, kun valittu toimikunta on saanut valmiiksi toimintakertomuksen kuluvalta kalenterivuodelta ja tehnyt ehdotuksen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1980.

10§
Valittiin seuraavat tilintarkastajat: varsinaiset Heino Mirja ja Raaska Uuno, varatilintarkastajat Hytönen Helli ja Kinnunen Alpo.

11§
Yhdistyksen nimeksi hyväksyttiin Harjula Seura.

Veloitettiin yhdistyksen toimikunta hoitamaan yhdistyksen rekisteröintiin liittyvät toimet siten, että yhdistys saadaan niin pian kuin mahdollista asianmukaisesti rekisteröityä.

12§
Toimikunnalle annettiin tehtäväksi suunnitella kartoitus alueen eri ongelmista ja puutteista, jotka alueen asukkaiden kannalta ovat merkittävimmät sekä käynnistää kyselyn kautta saadun tiedon pohjalta tarpeellisest toimenpiteet.

13§
Puheenjohtaja ilmoitti kokouksen jälkeen alkavasta toimikunnan järjestäytymiskokouksesta.

14§
Koska muita asioita ei ollut, päätti puheenjohtaja kokouksen.